Machina AS er et programvarehus og konsulentselskap med kontorer i Bergen og Oslo. Selskapet ble startet i 2000, og er heleid av de ansatte.

Vi er spesialister på utvikling av prosessorientert programvare, og leverer komplette digitaliseringstjenester til våre kunder.

Vi er for tiden 16 ansatte - fordelt på systemutviklere, prosessutviklere, prosjektledere og konsulenter. Vi benytter smidige og moderne metoder i alt vi gjør.

I vårt arbeid er vi iherdige, ærlige, tålmodige og fleksible.

Vi digitaliserer arbeidsprosesser på helt nye og innovative måter. Vi hjelper også våre kunder med å innføre prosessorientering som et tankesett på organisatorisk nivå.

Digitaliseringen foregår med programvaren Insights, et standardisert rammeverk tuftet på BPMN standarden, som benyttes av en rekke organisasjoner av alle størrelser.

Investeringer i programvaren kommer alle våre kunder til gode - vi tilbyr en felles kodebase med kontinuerlige oppgraderinger gjennom hele avtaleperioden.

Insights blir aldri utdatert.

Vi er spesialister på digitalisering av saksbehandlingsprosesser, med særlig fokus på søknads- og tilskuddsprosesser. Machina har snart 20 års erfaring fra digitaliseringsprosjekter i både offentlig, kommunal og privat sektor.

Ved hjelp av Insights digitaliserer vi arbeidsprosesser for våre kunder, uten bruk av programmering. Resultatet blir høykvalitets, universelt utformede og prosessorienterte nettløsninger som er svært enkle å sette opp, vedlikeholde og forbedre kontinuerlig.

Det som for oss er hyllevare ender som skreddersøm hos deg.

Med Insights kan din organisasjon forvandles totalt, og oppnå en prosessorientert, heldigital arbeidshverdag hvor automatiserings- og samhandlingsgevinster kan tas ut fra dag en.

Våre kunder kan selv ta aktiv del i og eierskap til digitaliseringsarbeidet.

Insights er et standardisert rammeverk for enkel og effektiv digitalisering av saksbehandlingsprosesser. Rammeverket er spesielt egnet for søknads- og tilskuddsprosesser, men har i utgangspunktet ingen begrensninger med hensyn til fagområde.

Rammeverket er komplett og tilbyr automatisk genererte og konfigurerbare brukergrensesnitt for alle involverte parter. Brukergrensesnittene er universelt utformet langs WCAG 2.0 AA.

Med Insights kan man enkelt og effektivt bygge og vedlikeholde alle typer søknadsordninger, tilskuddsordninger og utlysninger. Prosessene for mottak, vurdering, evaluering, avtaleinngåelse, utbetaling, rapportering og oppfølging av forpliktelser bygges enkelt inn i rammeverket, og løsningene man oppnår blir skreddersydd rundt disse prosessene.

Brukere forholder seg til enkle grensesnitt for mottak og arbeid med oppgaver som tilordnes dem gjennom prosessene i løsningen.

Løsningene du får vil støtte sanntids samarbeid om utfylling av skjema, både søknader og oppgaver gjennom arbeidsprosessene som etableres.

Insights åpner for stor grad av effektivisering og automatisering i saksbehandlingsprosesser, og tilbyr helt nye måter å arbeide på.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller en uforpliktende demonstrasjon av våre løsninger.

Utenriksdepartementet / NORAD

Fra UDs budsjett fordeles over 30 milliarder kroner til norske og utenlandske mottakere. En stor andel av tilskuddene fordeles til utviklingsbistand, men det gis også støtte til tiltak innenfor sentrale utenrikspolitiske områder som sikkerhet, nordområdene, EU/EØS, kultursamarbeid og norgesfremme. Du finner informasjon om alle aktive avtaler for tilskuddsmidler i UDs tilskuddsportal. UDs tilskuddsordninger forvaltes av UD, Norad, Norec, m.fl.

Les mer

UD og NORAD innførte Insights Grants for digital søknad i 2017. Fra 2018 har man også tatt i bruk prosesser for saksbehandling, avtaleinngåelse, rapportering og oppfølging av prosjekter. Løsningen brukes i tillegg som prosedyreverktøy og for all dokumentasjon tilknyttet tilskuddsprosesser.

Insights er hos UD/NORAD integrert med ID-porten, ADFS, P360 og Acos Websak.

Kulturminneforvaltningen (Riksantikvaren)

Kulturminneforvaltningen består av Klima- og miljødepartementet, Riksantikvaren, fylkeskommunene. Sametinget, kommunene og de arkeologiske museene. Kulturminneforvaltningen utgjør en stor og viktig tilskuddsyter, i tillegg til å være ansvarlig for dispensasjoner knyttet til kulturminner i Norge.

Les mer

Formålet med prosjektet er å gå fra en papirbasert saksbehandling i kulturminneforvaltningen til en heldigitalisert prosess med søknad og saksbehandling på tvers av en rekke forvaltningsnivåer. (Riksantikvar, fylkesmenn, kommune, og faginstitusjoner).

Riksantikvaren er Machinas oppdragsgiver i prosjektet.

Kulturminneforvaltningen innførte Insights for digital søknad og saksbehandling for tre pilotordninger i 2018, og arbeider mot komplett digitalisering av samtlige ordninger. Prosessene som utvikles for forvaltningen inkluderer alle forvaltningsleddene.

Insights er integrert mot kulturminnedatabasen Askeladden og ID-porten. Integrasjon mot FIKS/FINT prosjektet for arkivering av dokumenter er pågående.

Barne- familie og ungdomsdirektoratet (BUFDIR)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Direktoratet forvalter en rekke tilskuddsordninger på vegne av BFD.

Les mer

Prosjektet har erstattet ordinær saksbehandling og arkivering med et prosessbasert fagsystem med automatisk arkivering. Dette gjør at saksbehandlerne nå kan fokusere på de faglige utfordringene fremfor rutinearbeid knyttet til arkivering, og oversikt. Alle ordninger i Bufdir drives av skreddersydde prosesser for saksbehandling, avtaleinngåelse, rapportering og oppfølging av prosjekter.

Del av prosjektet er også automatiske tilskuddsutmåling i rettighetsbaserte ordninger, der saksbehandler fokuserer på at rapporterte data er korrekte, mens selve utmålingen gjøres automatisk. Machina vant nylig igjen konkurranse om fagsystem for Bufdir og Insights fortsetter som fagsystem basert på ny evaluering.

Insights er hos BUFDIR integrert mot ID-porten.

Barne- familie og ungdomsetaten (BUFETAT)

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Les mer

Machina og Insights håndterer alle rapportering av barnevernstjenester for Bufetat, samt tilgang til dataene i etterkant. Alle kommuner / bydeler rapporterer sine data, som så ettergåes av tilhørende fylkesmenn. Løsningen er distribuert på tvers av en rekke forvaltningsnivåer med utstrakt mulighet for returnering og korrigering mellom disse uten at Bufetat må involveres. Tilslutt leveres alle data til datavarehus hos Bufetat.

Insights er hos BufEtat integrert mot ID-porten og datavarehusløsning.

Nordforsk / Nordic Energy / Nordic Innovation

NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur, og er en viktig tilskuddsyter innen disse fagområdene. Nordic Energy Research og Nordic Innovation er tilknyttede organisasjoner med tilskuddsordninger for å fremme forskning som bidrar til bærekraftsmål.

Les mer

NordForsk har benyttet Insights som verktøy for søknadsbehandling og tilskuddsforvaltning siden 2006. Løsningen tar også hånd om flere ordninger for Nordic Energy Research og Nordic Innovation.

Bergen Kommune

Bergen kommune er en stor tilskuddsyter som forvalter et stort antall tilskuddsordninger innen flere fagfelt.

Les mer

Bergen kommune har benyttet Insights som verktøy for søknadsbehandling og tilskuddsforvaltning siden 2009. Løsningen er integrert mot kommunens sak/arkiv system (P360) og er også sømløst integrert mot Agresso for utbetalinger.

Regionale Etiske Komiteer (REK)

REK gir vurdering av om forskning blir utført forsvarlig, om nytte/risiko og om personvernet er ivaretatt. Prosjektleder/ansvarshavende skal søke om forhåndsgodkjenning av:

  • Medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker
  • Dispensasjon fra taushetsplikt

Les mer

REK har strukturert og effektivisert hele søknadsprosessen sin med Insights, og har sammen med Machina utarbeidet prosesser for saksbehandling, avtaleinngåelse, rapportering og oppfølging av prosjekter. Med flerårige prosjekter, eksterne komiteer og flere eksterne eksperter og brukere involvert i prosessen har REK samlet hele sin forvaltning på ett oversiktlig og enhetlig system. Med Insights har man bedre oversikt, oppfølging og trygghet rundt forvaltningen samtidig som søkerne / brukerne vet hva som forventes av dem. REK vil også ha automatisk publisering av prosjekter til web via prosjektbiblioteksfunksjonen i Insights.

Prosjektet integrerer med CRISTINs forskningsdatabase og biobankregister.

Kreftforeningen (forskning)

Kreftforeningen finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge. I 2019 bevilger foreningen 230 millioner kroner til kreftforskning.

Les mer

Kreftforeningens forskningsavdeling har benyttet Insights som verktøy for søknadsbehandling og tilskuddsforvaltning siden 2010.

Kreftforeningen (levekår)

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling. Økonomisk støtte er behovsprøvd. Beløpene varierer fra 3000-20 000 kroner, avhengig av husstandens størrelse og økonomiske behov.

Les mer

Kreftforeningens forskningsavdeling har benyttet Insights som verktøy for søknadsbehandling og tilskuddsforvaltning siden 2011.

Stiftelsen DAM

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. I 2018 bevilget stiftelsen 279 millioner kroner fordelt på 1002 helseprosjekter til 101 frivillige organisasjoner over hele landet.

Les mer

Stiftelsen Dam har benyttet Insights som verktøy for søknadsbehandling og tilskuddsforvaltning siden 2015. Løsningen er integrert mot stiftelsens hjemmesider (prosjektdata), økonomisystem (Visma Mamut). Prosessene i Insights er lagt opp med høy grad av automatisering.

Sparebankstiftelsen DNB (med Amediastiftelsen)

Ideell stiftelse som driver med filantropi. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med over 5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Les mer

Sparebankstiftelsen DNB har benyttet Insights som verktøy for søknadsbehandling og tilskuddsforvaltning siden 2017. Løsningen er integrert mot stiftelsens hjemmesider (prosjektdata, RSS feed), BankID for autentisering, Outlook samt eksport/import basert integrasjon mot økonomisystem (Visma Mamut).

Fra 2020 utvides løsningen til også å inkludere Amediastiftelsens ordning.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

LNU er ein paraplyorganisasjon for 98 norske barne- og ungdomsorganisasjonar, med til sammen 450.000 medlemsskap. LNU forvaltar ei rekkje støtteordningar som bidreg til utvikling av barne- og ungdomsorganisasjonar og aktivitetar i Noreg og utlandet. Støtteordningane kjem barn og unge til gode – både innanfor og utanfor organisasjonane.

Les mer

LNU valgte i 2019 Insights som nytt verktøy for digital søknad, saksbehandling og tilskuddsforvaltning for samtlige ordninger, herunder også Frifond ordningene.

Løsningen deles med Norsk Musikkråd, men man har hver sin søknadsportal og vanntette skott mellom ordningene i saksbehandlingsløsningen.

Løsningen integreres med BankID for signering, samt eksport/import basert integrasjon mot økonomisystem (Visma Mamut).

Prosjektet ferdigstilles Q1/2020.

Norsk musikkråd (NMR)

Norsk musikkråd - musikklivets nettverk - er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. Musikkrådet forvalter en rekke støtteordninger for de nasjonale musikkorganisasjonene, regionleddene i Norsk musikkråd, de lokale lagene og de lokale musikkrådene.

Les mer

NMR valgte i 2019 Insights som nytt verktøy for digital søknad, saksbehandling og tilskuddsforvaltning for samtlige ordninger, herunder også Frifond ordningene.

Løsningen deles med LNU, men man har hver sine søknadsportal og vanntette skott mellom ordningene i saksbehandlingsløsningen.

Løsningen integreres med BankID for signering, samt eksport/import basert integrasjon mot økonomisystem (Visma Mamut).

Prosjektet ferdigstilles Q1/2020.

Kavlifondet

Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet. Alt overskudd som ikke går til drift og utvikling, gis til gode formål. I over 50 år har fondet støttet humanitært arbeid, forskning og kultur. Mesteparten av tildelingene går til prosjekter i de fire landene hvor selskapene har produksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Fondet støtter også viktige prosjekter i Afrika sør for Sahara, og i Asia.

I 2018 delte Kavlifondet ut til sammen 131 millioner kroner.

Les mer

Kavlifondet har strukturert og effektivisert hele tilskuddsprosessen sin med Insights, og har sammen med Machina utarbeidet prosesser for saksbehandling, avtaleinngåelse, rapportering og oppfølging av prosjekter. Resultatet er lik og effektiv behandling, god oversikt og en mer strømlinjet prosess rundt forvaltningen.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO)

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er en fagforening for sakprosaforfattere og oversettere av sakprosa. NFFO administrerer Det faglitterære fond, som forvaltes av et eget styre. Fondet ønsker å fremme norsk sakprosa ved å tildele stipend til forfattere og oversettere.

Les mer

NFFO har strukturert og effektivisert hele tilskuddsprosessen sin med Insights, og har sammen med Machina utarbeidet prosesser for saksbehandling, avtaleinngåelse, rapportering og oppfølging av prosjekter. NFFO har flere statutter som krever spesialisering av arbeidsprosessene, og har løst disse ved hjelp av den iboende fleksibiliteten i løsningen. Med insights har NFFO fått bedre oversikt, oppfølging og trygghet rundt prosjektoppfølgingen samtidig som søkerne / brukerne vet hva som forventes av dem.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning. Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1959 bidratt med betydelige midler til norsk medisinsk forskning, med over 990 millioner kroner til hjerte- og karforskning. I tillegg har Nasjonalforeningen for folkehelsen siden 2001 bidratt med over 145 millioner til demensforskningen.

Les mer

Nasjonalforeningen har strukturert og effektivisert hele tilskuddsprosessen sin med Insights, og har sammen med Machina utarbeidet prosesser for saksbehandling, avtaleinngåelse, rapportering og oppfølging av prosjekter. Med flerårige prosjekter, eksterne komiteer og flere eksterne eksperter og brukere involvert i prosessen har Nasjonalforeningen samlet hele sin forvaltning på ett oversiktlig og enhetlig system. Med Insights har man bedre oversikt, oppfølging og trygghet rundt prosjektoppfølgingen samtidig som søkerne / brukerne vet hva som forventes av dem. Nasjonalforeningen har også alle prosjektene sine automatisk publisert på nettsidene sine gjennom prosjektbibliotek funksjonaliteten i Insights.

Fysiofondet

Fysiofondet innvilget i 2018 stipend for mer enn 39 millioner kroner. Midlene er tildelt innenfor 10 ulike tildelingskategorier.

Les mer

Fondet har benyttet Insights som verktøy for digital søknad, søknadsbehandling og tilskuddforvaltning siden 2010.

HPP Pedersens legat

H.P.Petersens Legat er opprettet av brødrene Asdolf, Leo og Wilfred Petersen. Det ble opprettet i 1969 med sin første utdeling i 1971. Legatets formål er å yte støtte til videre utdannelse, fortrinnsvis i teknisk og praktisk retning. Studium for å bli ingeniør, arkitekt eller lege er innenfor dette formålet. Søkere med yrkesfaglig videregående utdanning eller fagbrev oppfordres til å søke.

Les mer

Legatet har benyttet Insights som svært kosteffektivt verktøy for digital søknad og saksbehandling, siden 2015.

Odfjell Drilling AS

Odfjell Drilling er et børsnotert internasjonalt drillingselskap med mer enn 2500 ansatte og virksomhet i mer enn 20 land.

Les mer

Selskapet har benyttet Insights som prosess- og prosedyreverktøy siden 2005. Verktøyet brukes blant annet for teknisk dokumentkontroll i byggeprosjekter (nye rigger), prosesdyrevisualiering og saksbehandling.

Hovedkontor: 55 96 21 20
Helge Loy, daglig leder: 419 15 334
E-post: info@machina.no

BESØKSADRESSE
Machina AS
Bryggen 9
5003 Bergen

FAKTURAADRESSE
982927722@kunde.tveit.no

Reg: 982927722 MVA / Foretaksregisteret
Bank: 5202.05.84904 DNB

Generelt

Machina er opptatt av personvern, og her kan du lese mer om hvilken informasjon vi innhenter og hvordan den brukes og håndteres av Machina AS.

Brukeropplevelse

Vi benytter data om hvordan du bruker våre nettsider for å gi deg som bruker en bedre brukeropplevelse. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre nettsider og ved å forstå hvordan du bruker dem våre sider og sosiale medier, får vi et bedre bilde av din brukeropplevelse, slik at vi kan tilby deg en best mulig tjeneste og brukeropplevelse.

Analyse av brukerstatistikk

Vi jobber kontinuerlig med å vokse, eksponere og markedsføre Machina. Gjennom anonym brukerstatistikk og tjenester som Google Analytics får vi en bedre forståelse av all datatrafikken til vårt nettsted. Dette hjelper oss med videre vekst og markedsføring.

Ved å benytte deg av Machina sitt nettsted godtar du at vi lagrer anonyme data i henhold til The EU General Data Protection Regulation (GDPR) fra 2018 om hvordan du bruker vår nettside blir lagret og brukt til markedsføring, vekst og forbedring av brukeropplevelsen.

Markedsføring

Machina har regelmessige markedsføringskampanjer som lagrer hovedsakelig anonym brukerstatistikk. I de tilfeller hvor Machina innhenter personlige opplysninger, som for eksempel via kontaktskjema eller leads, vil dette kun beholdes så lenge det er nødvendig og all data samlet inn vil slettes fortløpende etter kampanjenes slutt.

Du kan lese mere om dette på lenkene under